Scholengemeenschap

BasisBrugge

Sedert 1 september 2020 vormen de acht basisscholen van de VZW’s Vrije Basisscholen Mariawende Sint-Kruis Brugge en Sint-Leo Hemelsdaele een nieuwe scholengemeenschap.
Een scholengemeenschap stelt zich tot doel het draagvlak van de betrokken scholen te vergroten door op vele vlakken samen te werken.

Onze scholen
Scholengemeenschap BasisBrugge

Onze visie

De scholengemeenschap BasisBrugge is, handelend vanuit de christelijke levensvisie en in dialoog met andere levensbeschouwingen, een dynamische groep van scholen die staat voor kwaliteitsvol onderwijs, waar leerlingen, ouders, schoolteam, CLB, bestuur en de lokale gemeenschap elkaar vinden rond de onderstaande krachtlijnen.

Zorgzame en gastvrije scholen

De christelijke traditie is onze belangrijkste inspiratiebron.
Het document 'Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs' is een belangrijke richtingaanwijzer. We bouwen aan een zuurstofrijke scholengemeenschap waar waarden‐onderwijs voelbaar is in alles wat leerkrachten zeggen of doen, in alles wat onze scholen uitstralen en uitademen. Hierbij spreken we concreet over universele waarden. Het belang van de kinderen komt altijd op de eerste plaats. Daarom willen wij maximale inspanningen doen om de middelen die we van de overheid krijgen maximaal in te zetten op de klasvloer.

Autonomie en solidariteit

Wij hanteren het principe van subsidiariteit.
Dat betekent dat we aan hogere instanties slechts bevoegdheden toekennen die de lagere niet kunnen uitoefenen. De klas heeft voorrang op de school, de school heeft voorrang op de scholengemeenschap, de scholengemeenschap heeft voorrang op de schoolbesturen. Zoveel autonomie als mogelijk, zoveel gebondenheid als noodzakelijk.

Kleinschaligheid, lokale verankering en participatie

Het zich blijvend verankeren in de plaatselijke gemeenschap is een belangrijk gegeven.
De participatie‐organen blijven in belangrijk in elke school. Hierbij denken we aan het eigen schoolteam, de schoolraad, de oudervereniging, de leerlingenraad en de talrijke werkgroepen die de banden met de plaatselijke en parochiale gemeenschap versterken. Allen brengen ze steevast een breed draagvlak en een positieve identiteitsvorming met zich mee. Als deelgenoot van een lokale gemeenschap blijft het een engagement om ook hier onze verantwoordelijkheid blijvend op te nemen. Elke school van onze scholengemeenschap kan en mag hier ook haar eigenheid behouden.

Een sterk en zorgvuldig bestuur

Een steeds complexere regelgeving vereist heel wat deskundigheid van schoolbesturen en directies.
Alle actoren van de scholengemeenschap streven ernaar om de deskundigheid te bundelen, te adviseren en te consulteren. De coördinerend directeur coördineert in overleg en in consensus gezamenlijke initiatieven. Hiertoe wordt een jaarprogramma met beleidsdoestellingen opgemaakt. De verschillende schoolbesturen ondersteunen deze gezamenlijke toekomstvisie. De scholengemeenschap streeft naar een transparante houding bij alle actoren. Naast het wettelijk kader streven we naar een strategisch, ontwikkelingsgericht en kwalitatief personeelsbeleid dat waarborg biedt voor sterke schoolteams en continuïteit in tewerkstelling.

Onafhankelijke oriëntering

Het uitbouwen van een onafhankelijk oriënteringsbeleid is een belangrijke troef.
We willen ouders en kinderen op een objectieve manier laten kennismaken met een zo breed mogelijk spectrum van mogelijkheden in het secundair onderwijs. De scholen plannen hiervoor infoavonden, bezoeken aan scholen (beroepenhuis), doe‐dagen of oriënteringsdagen. De klassenleerkracht, het CLB en de ouders begeleiden de kinderen in het maken van een verantwoorde keuze.

Onze scholen

De Scholengemeenschap BasisBrugge is een samenwerkingsverband tussen 8 scholen in Brugge en de Brugse rand. Wij organiseren kleuter- en lager onderwijs voor ongeveer 2400 leerlingen.

Basisschool
Hemelsdaele


Sint-Jansstraat 16
8000 Brugge

050 33 15 43
basisschoolhemelsdaele@slhd.be

Bezoek website

Basisschool
De Komme


Sint-Jozefsstraat 2
8000 Brugge

050 33 56 97
basisschooldekomme@slhd.be

Bezoek website

Basisschool
De Lenaard


Sint-Lenaardstraat 58
8380 Dudzele (Brugge)

050 59 94 78
basisschooldelenaard@slhd.be

Bezoek website

Basisschool
De Smalle


Smallestraat 2
8000 Koolkerke (Brugge)

050 33 29 04
basisschooldesmalle@slhd.be

Bezoek website

Basisschool
De Zonnetuin


Beeweg 32
8310 Sint-Kruis

050 35 89 09
directie@zonnetuin.be

Bezoek website

Basisschool
Kantelberg


De Linde 94
8310 Sint-Kruis

050 35 14 25
directie@kantelberg.be

Bezoek website

Basisschool
Mozaïek


Pastorieweg 4
8310 Sint-Kruis

050 35 12 10
info@basisschoolmozaiek.be

Bezoek website

Inschrijven

Alle Brugse scholen voor gewoon basisonderwijs (werkgebied LOP-Brugge) hanteren een gelijkgerichte inschrijvingsprocedure inzake de voorrangsperiodes.

Je kan inschrijven vanaf 28 februari 2023. In onze scholen is er altijd plaats.

Solliciteren

Wenst u te solliciteren in een van onze scholen? Een twee tot drietal keer tijdens het schooljaar houden we in onze scholengemeenschap sollicitantendagen. Stuur uw sollicitatie en CV naar sollicitaties@basisbrugge.be. We nodigen kandidaten uit op basis van hun CV. Daarvoor krijg je dan enkele weken op voorhand een uitnodiging. U kunt kennismaken met de directeurs van de 8 basisscholen. Misschien kun je daarna ook effectief aan de slag bij ons.

Ons bestuur

De Scholengemeenschap BasisBrugge bestaat uit 5 basisscholen van de vzw Sint-Leo Hemelsdaele en 3 basisscholen van de vzw Vrije Basisscholen Mariawende Sint-Kruis Brugge.

Jean Pierre Andries (voorzitter) en Paul Jonckheere (ondervoorzitter) vormen samen met Fernand Calleeuw (secretaris), Jan De Busscher (penningmeester), Mieke Bossuyt en Michel Deleye (leden) het bestuur van de scholengemeenschap of het CASS.
Het CASS is de afkorting voor het Comité van de afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap. Bart Maene woont de vergaderingen bij als coördinerend directeur. Hij brengt verslag uit van de werking van het CVD (College van Directeurs) en bereidt het nemen van beslissingen voor door het aanreiken van de nodige informatie. Het CASS organiseert op niveau van de scholengemeenschap ook het overleg tussen personeel en schoolbestuur.

Contact

U kunt steeds contact opnemen met coördinerend directeur Bart Maene.

Adres

Beeweg 32
8310 Sint-Kruis

Telefoon

0478 49 35 23

E-mail

info@basisbrugge.be